Patienters oplevelser af indlæggelsesforløb

Center for Kvalitet har med “Patienters oplevelser af indlæggelsesforløb” afprøvet et kvalitativt design til, hvordan man kan få mere nuanceret viden om patienternes oplevelser. Med kvalitative undersøgelsesmetoder i lokale rammer på den enkelte sygehusafdeling kan personalet få et mere præcist grundlag for at udvikle den patientoplevede kvalitet.

Undersøgelsen viser, at vigtige dele af patientens indlæggelsesforløb kan forbedres, selvom patienterne i undersøgelsen generelt giver udtryk for en høj grad af tilfredshed med forløbet.

Undersøgelsen gør brug af kvalitative metoder (observationsstudier, enkeltinterviews og anvendelse af personas) og afdækker personalets ønsker for det gode indlæggelsesforløb samt patienternes konkrete oplevelser af de faktiske indlæggelsesforløb.

Undersøgelsen afdækker, at der er vigtige, omend ikke ukendte, udfordringer i indlæggelsesforløbene, som bør adresseres. Det gælder fx i forhold til manglende informationer, kommunikation givet i hastværk, dårlige vilkår for patienternes privatsfære ved undersøgelser, støjgener om natten mv.

Tags: ,

Kontaktperson:

Udgivelsesdato: november 20, 2014

Luk menu