Hvem behandler rapporter om UTH ved sektorovergange?

I Vejledningen til loven står:

  • Rapportering skal ske til den region, kommune eller det private sygehus, hvor den utilsigtede hændelse er sket.
  • Regioner og kommuner skal modtage rapporter fra de institutioner, som de har driftsansvar eller tilsynsforpligtigelse overfor.
  • Utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med sektorovergange, skal rapporteres til den region eller kommune, hvor den utilsigtede hændelse er sket. Andet kan dog fremgå af sundhedsaftalerne, om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Modtagelse af hændelsesrapporter, sker på baggrund af det hændelsessted, der er angivet i den enkle rapport. Er det en hændelse indenfor primærsektor i Region Syddanmark, modtages den af risikomanagerne i Center for Kvalitet. Er hændelsessted i rapporteringen angivet som sygehusenhed i Region Syddanmark, modtages hændelsesrapporten af sygehusenhedens risikomanager.

Sagsbehandling

Sagsbehandlingen består i at gennemlæse de rapporterede hændelser, evt. indhente supplerende oplysninger, afklaring om analyseforløb og foretage en elektronisk klassificering af alvorlighed, hændelsestype og baggrund samt anonymiseres og indsendes til den nationale patientsikkerhedsdatabase.

Flere hændelsessteder

Når der i en hændelsesrapport er opgivet flere UTH og/eller hændelsessteder, vil det forsat være opgivelsen af hændelsesstedet, der bestemmer initialmodtager - sygehusenhed eller CFK , og som modtage hændelsesrapporten. Her vil der altid tages stilling til om det er en hændelse, som også skal sendes til en af de andre partner og/eller om der evt. skal foregå en fælles tværgående udredning / analyse af hændelsen

Hvem sender rapport/besked?

Når en hændelse har hændelssted i primærsektor, fx hos en praktiserende læge, sendes den via rapporteringssystemet til i Center for Kvalitet, som er initialmodtager for hele primærsektor. Her foregår sagsbehandlingen, som beskrevet ovenfor.

Rapporteringssystemet er på nuværende tidspunkt ikke gearet til, at den pågældende læge / lægepraksis, kan få direkte adgang til egne hændelser i rapporteingssystemet. Derfor arbejdes der i øjeblikket på er få erfaringer med, hvordan vi bedst får videndeling, således at det lokalt giver værdi, mening og læring.

Luk menu