Rapportering af utilsigtede hændelser (UTH)

Hvem skal rapportere?
Alle ansatte i sundhedssektoren er forpligtede til at rapportere. Også ikke-autoriserede sundhedspersoner som for eksempel social- og sundhedsassistenter, plejere, sygehjælpere og portører er omfattet af loven.

Hvad skal rapporteres?
Alle utilsigtede hændelser skal rapporteres. Både hændelser, du selv er involveret i, og hændelser, du observerer hos andre. Forpligtelsen gælder også hændelser, som du i forbindelse med dit arbejde bliver opmærksom på, efter at hændelsen har fundet sted.

Hvor skal jeg rapportere?
Utilsigtede hændelser skal rapporteres til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD), som er det nationale system til rapportering af utilsigtede hændelser.

Hvad sker der med rapporten?
Når en hændelse rapporteres til Dansk Patient Sikkerheds Database, sendes rapporten automatisk til den region, hvor hændelsen er foregået. Regionen registerer og analyserer rapporterne for at skabe læring.

Hvad er formålet?
Formålet med indrapportering af utilsigtede hændelser er læring og ikke sanktioner. Sundhedspersoner, der indrapporterer utilsigtede hændelser, "kan ikke som følge af sin rapportering underkastes disciplinære undersøgelser og foranstaltninger", som det hedder i Sundhedslovens § 201.

For patienter og pårørende
Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en informationsfolder om rapportering af utilsigtede hændelser for patienter og pårørende.
Find folderen her (eksternt link)

Vejledninger

Luk menu